Documentació necessària per als diferents tràmits

 • Fotocòpia del DNI/CIF del titular.

 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.

 • Número de compte on domiciliar les factures.

 • La referència cadastral del punt de subministrament.

 • Fotocòpia d’una factura.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.

 • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

 • Presol·licitud de petició de subministrament de la distribuïdora.

 • Model d’autorització per tramitar una sol·licitud a NNSS.

 • Fotocòpia del DNI/CIF.

 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.

 • Número de compte on domiciliar les factures.

 • La referència cadastral del punt de subministrament.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Justificació del manteniment de les condicions de seguretat, en els casos d’instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de Memòria Tècnica de Disseny: Butlletí de Reconeixement d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (BRIE).

 • Fotocòpia del DNI/CIF.

 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.

 • Número de compte on domiciliar les factures.

 • La referència cadastral del punt de subministrament.

 • El número de CUPS.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Si el contracte té una antiguitat superior als 20 anys: Justificació del manteniment de les condicions de seguretat, en els casos d’instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20kW i de Memòria Tècnica de Disseny: Butlletí de Reconeixement d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (BRIE).

 • Fotocòpia del DNI/CIF del nou i antic titular.

 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.

 • L’autorització de canvi de nom signada pels dos titulars.

 • Número de compte del nou titular on domiciliar les factures.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Fotocòpia del DNI/CIF del nou titular.

 • Autorització augment de potència signada pel titular.

 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.

 • Si la potència resultant és superior a la potència màxima admissible de la instal·lació: Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.

 • Si és instal·lació amb memòria tècnica de disseny, i la potència final no supera en més d’un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local considerat: Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE).

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Fotocòpia del DNI/CIF del nou titular.

 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.

 • En cas que la disminució de la potència requereixi modificacions en la instal·lació és necessari:

  • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.

  • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Fotocòpia del DNI/CIF del titular.

 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.

 • Còpia de la llicència municipal d’obres.

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.

 • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

 • Certificat de compliment de distàncies reglamentàries d’obres o construccions a línies elèctriques.

 • Número de compte on domiciliar les factures.

 • La referència cadastral del punt de subministrament.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

Tota la informació s’ha extret d’aquest document.